رژیم تعیین جنسی

با توجه به کاهش تعداد فرزندان بسیاری از خانواده¬ها به این روش رو می¬آورند که با رژیم غذایی خاص می¬توان.